ا.دعبد الحسن علي مهلهل        CV- EN

المرحوم ا.د شاكر سبع نتيش     CV – EN

ا.د كاظم فاخر حاجم                 CV- EN

ا.د مجيد مطشر عامر               CV – EN

ا.د هيثم عباس سالم              CV – EN

ا.د هادي شعلان حمد              CV – EN

ا.د احمد علي الشريفي            CV – EN

ا.م.د حامد علي غيلان              CV – EN

ا.م.د ابراهيم صبر محمد             CV – EN

ا.دحيدر برزان سكران                 CV – EN

ا.د عبد الحسين عبد الرضا العمري  CV-EN

ا.م.د حميد يعكوب نعيمة             CV – EN

أ.م.دصادق جعفر عبد الحسين     CV – EN

ا.م.د ناجي عباس مطر               CV – EN

ا.م.د علي عبد الامام مهلهل       CV – EN

ا.م.د فلاح حسن عباس             CV – EN

ا.م.د حميد فرج عيسى              CV – EN

ا.م.د خالد عبد العزيز                 CV – EN

م.د نوال جاسم محمد               CV – EN

م.د عادل عبد الكاظم                CV – EN

 

 

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search